Ochrana osobných údajov

Na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Nariadenie o ochrane osobných údajov, ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), by sme Vás radi informovali o tom, aké údaje o Vás evidujeme a načo ich používame.

1. Prevádzkovateľ a osoba zodpovedná za údaje: 

MAVALAN s.r.o.,
Ovocná 5039/18, 921 01 Piešťany,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 38475/T,
IČO:50 488 058, DIČ: 2120357371

2. Aké údaje zbierame a odkial ich získavame

Všetky údaje, ktoré sú nižšie spomenuté získavame od Vás prostredníctvom registrácie a vyplnením týchto údajov pred objednávkou. Jedná sa o údaje, ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie procesu objednávky: 

- meno a priezvisko
- mail 
- adresa bydliska (prípadne adresa doručenia, ak nie je totožná s adresou bydliska)
- dátum narodenia
- telefónne číslo

Ďalej zbierame údaje o vašom správaní na webe (tzv. cookies), tovar, ktorý si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookie a podobných technológií pre identifikáciu zariadení. Zrušenie týchto dát je možné rpiamo v nastaveniach Vami používaného weobvého prehliadača.

3. Použitie a uchovávanie osobných údajov

Získané osobné údaje používame predovšetkým na spracovanie a vybavenie procesu Vami zadanej objednávky. Ďalej používame osobné údaje pre potreby archivácie a dokladovania podnikateľskej činnosti, právnych povinností vyplývajúcich zo zákonov a to najmä pre potreby účtovníctva, a vybavovania prípadných reklamácii.
Údaje o správaní pri prezeraní webu (ďalej aj ako "cookies") spracúvame a používame v súvislosti s analýzou, štatistikami a marketingovými potrebami nášho obchodu. Tieto údaje uchovávame a spracúvame po dobu 5 rokov.

Prevádzkovateľ osobných údajov zodpovedá za to, že osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadov, ktoré sú spomenuté v bode č.5 týchto podmienok a ktoré sú nevyhnutné pre vybavenie procesu objednávky - doprava a doručenie tovaru, platba za tovar. 

4.  Zasielanie noviniek a aktuálnych informácii - newsletter

V prípade, že si spotrebiteľ pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu uvedenú spotrebiteľom. O zrušenie tejto služby môže spotrebiteľ požiadať priamo v doručenom maile v spodnej časti alebo elektronickou poštou na adrese info@sport-fashion.sk

5. Poskytovanie údajov tretím stranám 

Predávajúci oznamuje týmto spotrebiteľovi, že v súlade s platnou legislatívou a to najmä nariadenia EU 2016/679 (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa budú  poskytnuté  osobné údaje spotrebiteľa tretím stranám , ktoré sa budú podieľať na realizácii zmluvného vzťahu. Dopravu a platbu si volí spotrebiteľ.

General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec, IČO: 36624942

- Zásielkovňa

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124

- GoPay s.r.o., Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768

Pre zlepšenie našich služieb a vytvorenie čo najväčšieho pohodlia pre Vás pri objednávkach využívame viaceré služby, ktoré nám pomáhajú analyzovať Vaše správanie pri prezeraní našich stránok. Pre ich potreby poskytujeme údaje "cookies" týmto spoločnostiam:

- Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia https://policies.google.com/technologies/ads

- Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; podmienky ochrany súkromia https://cs-cz.facebook.com/about/privacy

- Heureka Shopping s.r.o, Heureka.cz, Palác Syner, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4, Česká Republika; podmienky ochrany súkromia https://www.heurekashopping.sk/

6. Právo spotrebiteľa na editáciu a vymazanie údajov

Spotrebiteľ môže požiadať o výpis evidovaných osobných údajov, zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese info@sport-fashion.sk. V prípadoch, v ktorých predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa na základe jeho súhlasu, súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu spotrebiteľom predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (napr. faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/