OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky sport-fashion.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.sport-fashion.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.sport-fashion.sk je MAVALAN s.r.o., Ovocná 5039/18, 921 01 Piešťany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 38475/T IČO:50 488 058, DIČ: 2120357371. Nie sme platcom DPH.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj   
Pekárska 23, 917 01 Trnava 1

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sport-fashion.sk zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sport-fashion.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) - osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ alebo kupujúci - fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky - zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").

Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.

 

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru spôsobenej mylným zadaním predávajúceho. V tomto prípade bude vždy kupujúci vopred oboznámený s úpravou ceny a kupujúci ju potvrdí mailom na info@sport-fashion.sk. Následne tiež svoj súhlas s upravenou cenou vyjadrí prevzatím a zaplatením zásielky.  
2. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.  
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.  
3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.  
4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.  
5. Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

6. Nedodanie tovaru, keď v dobe objednávky, tovar objednaný kupujúcim, nie je na sklade. Kupujúci bude oboznámený so skutočnosťou, že ním objednaný tovar nie je na sklade, prípadne o najbližšom možnom termíne dodania.

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje: 
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.  
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

6. Odstúpenie od zmluvy

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. 

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak spotrebiteľ už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.

Spotrebiteľ je zároveň povinný v odstúpení od zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru.

Formulár pre odstúpenie od zmluvy - stiahnuť formulár

 

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručná doba, všetkým osobám používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO) a preto sa tento údaj môže líšiť. Pokiaľ nie je uvedené inak, je na všetok nový tovar ponúkaný v našom e-shope záruka 24 mesiacov na výrobné vady.

Faktúra slúži ako doklad o záručnej dobe.

 

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Pri predaji na elektronickú objednávku sa dňom prevzatia tovaru rozumie deň, kedy spotrebiteľ prevzal tovar. Nárok na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením, používaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach spotrebiteľom. Zodpovednosť za škodu prechádza z predávajúceho na spotrebiteľa v momente prevzatia tovaru od kuriéra.

Spotrebiteľ má právo požadovať odstránenie záručných vád ak sú odstrániteľné, v opačnom prípade môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny, výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí. Spotrebiteľ má právo voľby spomedzi vyššie uvedených nárokov z vád tovaru v prípade, ak predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom doručí oznámenie o vade tovaru, v opačnom prípade má toto právo predávajúci.

 

Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy spotrebiteľa. Spotrebiteľ je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar spotrebiteľ od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru spotrebiteľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie, ktorého bez vád potvrdil spotrebiteľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude spotrebiteľovi poskytnuté.

 

Upozorňujeme tiež spotrebiteľov, že záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku vplyvom častého používania nemožno považovať za vadu veci a nedá sa ako taká reklamovať. Ďakujeme za pochopenie.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Súhlas s tu záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.

 

Postup pri reklamácii

V prípade záujmu reklamácie zakúpeného produktu je potrebné na našu emailovú adresu reklamacie@sport-fashion.sk zaslať fotografiu reklamovaného produktu s detailom na reklamovanú vadu. Po prijatí fotodokumentácie Vám zašleme odpoveďou na email predbežné vyjadrenie o reklamácií spolu s elektronickým reklamačným protokolom. Ak sa rozhodnete reklamáciu uskutočniť, je potrebné vyplnený elektronický formulár vytlačiť a priložiť k reklamovanému tovaru. Tovar musí byť zaslaný ako doporučená a poistená zásielka. reklamácie Vám zašleme písomné stanovisko o výsledku reklamácie. V prípade nedodržania reklamačného poriadku si sport-fashion.sk vyhradzuje právo reklamáciu neprijať.

V prípade zamietnutia reklamácie bude tovar zaslaný priamo na adresu uvedenú v objednávke.

V prípade uznanej reklamácie bude opravený tovar zaslaný bezplatne na adresu zákazníka, alebo mu budú vrátené peňažné prostriedky na účet.

POZOR: Reklamácie zaslané na dobierku nebudú prevzaté, a sport-fashion.sk nezodpovedá za finančné škody spôsobené pri zasielané reklamácie na dobierku.

 

 

8. Platobné podmienky

V internetovom obchode www.sport-fashion.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.

bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme faktúru, poštou alebo e-mailom (na základe ústnej dohody), s uvedeným číslom účtu a variabilným symbolom. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy bola zásielka distribuovaná. V prípade, že faktúra nebude uhradená do 7 dní od jej vystavenia, má predávajúci právo objednávku zrušiť

platobná brána GoPay - zákazník môže využiť možnosť platby vopred prostredníctvom platobnej brány GoPay, kde platba prebieha okamžite. Prostredníctvom platobnej brány GoPay má zákazník možnosť vykonať platbu pomocou kreditnej karty (VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro, MasterCard electronic), pomocou online tlačítok príslušných bánk (Tatra banky, Slovenská sporiteľňa, Sberbank, VÚB banka, CŠOB, Poštová banka, otp banka, UniCredit bank,) prípadne prostredníctvom elektronickej peňaženky PayPal).

9. Dodacie podmienky

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. Objednávka je akceptovaná a expedovaná v lehote do 2 pracovných dní. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Internetový obchod www.sport-fashion.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

  • Slovenská pošta - riadi sa platnými podmienkami Slovenskej pošty - doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania, v prípade balíkov 2. triedy nie je táto doba zaručená. Zásielky s hodnotou tovaru nad 30 € sú zasielané 1. triedou s dodaním do 2 prac. dní po dni podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 pracovných dní.
  • kuriér - doručenie zásielky na ďalší pracovný deň. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
  • osobný odber – momentálne nie je možný
  • iný prepravca - po dohode s kupujúcim

 

10. Dodacie náklady

V súlade s čl. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru náklady na dodanie vždy podľa platného cenníka prepravcu. Balné predávajúci ani kupujúci neúčtuje.

11. Ochrana osobných údajov

  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
  • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únii a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade splatnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
  • Kupujúci resp. dotknutá osoba poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

14. Záverečné ustanovenia

1. Pri nákupe tovaru na sport-fashion.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.

2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na sport-fashion.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na sport-fashion.sk môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z sport-fashion.sk.

5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary, ceny tovarov, popis alebo vlastnosti tovarov uvedené na sport-fashion.sk.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto Obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na sport-fashion.sk.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, sa budú prednostne riešiť formou zmieru.

8. Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s Obchodnými podmienkami Predávajúceho.